Lejebetingelser

 • 1 Erstatningspligt

Stk. 1. Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være erstatningsansvarlig overfor udlejer. Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved levering.

 

 • 2 Kontrol af det lejede

​Stk. 1. Lejer er forpligtet til at kontrollere det lejede inden i brug tagning. Mangler herved skal meddeles Taste Of Party I/S inden ibrugtagning, således at Taste Of Party I/S  kan udbedre en eventuel mangel inden det lejede tages i brug. Taste Of Party I/S er ikke ansvarlig for mangler opstået efter ibrugtagning.

 

Stk. 2. Der vil ved returnering af det lejede materiale generelt være mulighed for, at der kan foretages en fælles gennemgang af det lejede udstyr. Ønske herom skal fremsættes overfor lejer skal i behørig tid inden returnering.

 

 • 3. Opbevaring af det lejede materiale

 

​Stk. 1. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarede dette i aflåst lokale eller under behørig bevogtning.

 

Stk. 2. Udstyr af særlig følsom karakter skal opbevares frostfrit.

 

 • 4. Nedtagning eller returnering af lejet materiale

 

​Stk. 1. Lejer er ved nedtagning/returnering af det lejede materiale forpligtet til at følge Taste Of Party I/S vejledning herom. Såfremt dette ikke sker, har Taste Of Party I/S, på lejers regning, ret til at,

 1. a) foretage ompakning,
 2. b) at afhente det lejede på et senere tidspunkt med opkrævning af fragt,
 3. c) at komme retur dagen efter med opkrævning af en ekstra dags leje samt ekstra kørsel.

 

 • 5. Rengøring af udstyr

 

​Stk. 1. Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge Taste Of Party I/S rengøringsbetingelser og vejledning herom.

 

Stk. 2. Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har Taste Of Party I/S ret til at fremsende faktura, for dennes rengøring. Prisen herfor fremgår af den enkelte Taste Of Party I/S til enhver tid gældende prisliste.

 

 • 6. Transport

 

​Stk. 1. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter den enkelte. Taste Of Party I/S til enhver tid gældende prisliste.

 

Stk. 2. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter Taste Of Party I/S anvisning.

 

 • 7. Forsinkelse

 

​Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i prislisten aftalte dagspris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse ved returnering af det lejede materiel til den aftalte dato.

 

Stk. 2. Taste Of Party I/S forbeholder sig i den i stk. 1 nævnte situation, at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som Taste Of Party I/S måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.

 

 • 8. Lejers misligholdelse

 

​Stk. 1. Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum, morarenter, eller i øvrigt på nogen måde tilsidesætter bestemmelserne i nærværende kontrakt, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets, almindelige regler herom.

 

 • 9. Annullering

 

​Stk. 1. Ved afbestilling senere end 20 dage før aftalte lejedato skal der betales 25 % af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end 7 dage før den aftalte lejedato, skal der betales 75 % af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentet udstyr.

 

 • 10. Betalingsbetingelser

 

Stk. 1. Der underskrives 2 eksemplar af kontrakten – hver part får et underskrevet eksemplar.

Stk. 2. Den indgåede lejeaftale er bindende.

 

Stk. 3. Betaling sker i DKK, i kontant, Mobile Pay eller bank overførsel samme dag.

 

Stk. 4. Ved skade på det lejede er Taste Of Party I/S i sin fulde ret til at eftersende regning på de omkostninger dette måtte medføre.

Copyright © All Rights Reserved

KontaktSolvej 25, 4440 Mørkøv

Telefon: 53560256

Email: info@tasteofparty.dk


ÅbningstiderKontakt os pr. mail 24 timer i døgnet.

Telefon, ring eller sms, tager vi den ikke, læg en besked og vi vender tilbage så snart det er os muligt.


GenvejForside  |  Produkter

Priser  | Kontakt